Pedagodzy i Psycholodzy

GODZINY PRACY 

ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

GODZINY-PRACY-PEDAGOGA-I-PSYCHOLOGA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych:
   • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,
   • rozmowy z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów, udzielanie porad,
   • rozmowy z uczniami, udzielanie pomocy ,działania interwencyjne,
   • dbanie o realizację obowiązku szkolnego – analiza frekwencji (w tym przyczyn zwiększonej absencji uczniów).
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
   • wspieranie działań opiekuńczo- wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły,
   • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
   • prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla uczniów,
   • rozmowy interwencyjne z uczniami,
   • organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami,
   • organizowanie spotkań interwencyjnych,
   • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
   • organizowanie specjalistycznej opieki w szczególnych przypadkach (umożliwienie kontaktów z PZP,PPP – kierowanie wniosków o przebadanie i objęcie terapią na terenie placówek pozaszkolnych ,kierowanie do ognisk i świetlic terapeutycznych
   • rozmowy i konsultacje z wychowawcami
   • organizowanie obserwacji dzieci w warunkach szkolnych (logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych)
   • przekazywanie opinii z uwagami i wskazówkami do pracy dot. badanych uczniów zainteresowanym nauczycielom
 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły:
   • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej uczniów,
   • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego,
   • organizowanie pogadanek o charakterze profilaktycznym,
   • organizowanie udziału uczniów szkoły w programach psychoedukacyjnych i spektaklach związanych tematycznie z profilaktyką zachowań agresywnych i profilaktyką uzależnień.
   • współpraca z Policją (sekcja prewencji i nieletnich),
   • współpraca ze Strażą Miejską,
   • dokonywanie okresowej diagnozy zagrożeń (agresja, uzależnienia, przemoc, demoralizacja).
 • Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
   • zbieranie i weryfikowanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego lub zasiłku socjalnego do Wydziału Edukacji,
   • rozmowy indywidualne z przedstawicielami MOPS-u o w celu rozpoznania sytuacji materialnej rodziny skutkujące objęciem opieką socjalną,
   • organizowanie dożywiania na terenie szkoły uczniom zaniedbanym, opuszczonym, z rodzin patologicznych, wielodzietnych i o trudnej sytuacji materialnej,
   • koordynowanie działań związanych z pomocą materialną (sponsorzy, Rada Osiedla itp.).
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.