Historia i tradycje

Od 1. września 2017 roku znowu staliśmy się Szkołą Podstawową nr 77 (tak jak osiemnaście lat temu). Budynek naszej szkoły oddano uroczyście do użytku w dniu 1 IX 1986 roku.

Przez osiemnaście lat kształciliśmy młodzież w Gimnazjum nr 21. W tym czasie wypracowaliśmy swój własny, oryginalny model pracy z uczniem. Zdobyliśmy sporo doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków, o które stale wzbogacamy naszą pracę. Obecnie jako szkoła podstawowa jesteśmy kontynuatorami doświadczeń i tradycji  Gimnazjum nr 21.

Gimnazjum Nr 21 we Wrocławiu to była Szkoła z Klasą i taką szkołą jest również SP 77.
Nasza szkoła wspiera uzdolnienia i rozwija zainteresowania, dba o bezpieczeństwo, promuje zdrowie, współpracuje z Przedszkolem Nr 119 i Szkołą Podstawową Nr 17, aby w ramach programu ?Od inspiracji do kreacji? pracować nad kompleksowym rozwojem ucznia. Współpracuje ze szkołami w Europie.

Pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej wspierają pedagodzy i psycholog szkolny.

Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki.

W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonują koła przedmiotowe, zainteresowań oraz sportowe.

Nasi uczniowie uzyskują świetne wyniki w nauce i w sporcie. Zdobywają najwyższe miejsca w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach sportowych.

Rozpoznajemy trudności dydaktyczne na początku klasy pierwszej i ukierunkowujemy pomoc w zależności od problemu, realizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, uruchamiamy pomoc koleżeńską wśród uczniów- tzw. ?pogotowie naukowe?. Wysoko rozwinięta demokratyzacja życia w szkole owocuje zdobywaniem czołowych miejsc w kategorii ?Najlepszy Samorząd Uczniowski? we Wrocławiu oraz ?Najciekawsza Inicjatywa Społeczna?.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE?

 • pomagamy w integracji nowym uczniom
 • utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów
 • pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych
 • dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi
 • promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień
 • realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami
 • wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów
 • zachęcamy do brania udziału w konkursach i turniejach
 • rozwijamy kompetencje społeczne uczniów
 • uczymy poszanowania tradycji
 • organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów
 • wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki
 • organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy
 • promujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego
 • proponujemy atrakcyjną ofertę biblioteki szkolnej
 • zapewniamy opiekę medyczną i zaplecze socjalne dla uczniów