Rzeki świata ? szlaki komunikacyjne

Koło geograficzne  skierowane jest do uczniów gimnazjum oraz  klas VII  i VIII szkoły podstawowej zainteresowanych geografią, otwartych na świat, poszerzających swoje horyzonty i wiedzę. Ukierunkowane jest na utrwalenie i  poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności z geografii ze szczególnym uwzględnieniem systemów rzecznych. Zdobyte umiejętności i wiedza mają przygotować uczniów do stosowania wiedzy geograficznej w życiu, w trakcie egzaminu gimnazjalnego, konkursów przedmiotowych oraz ułatwiać kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Spotkania  uczestników koła odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny.

 Cele i zadania koła geograficznego prowadzonego w ramach WKE

 • budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata) oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej
 • kształtowanie w uczniach poszanowania innych narodów, systemów, wartości i sposobów życia
 • poszanowanie odpowiedzialności za swoje środowisko, gotowość uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów w swojej społeczności
 • uświadomienie wartości, jaką jest własny region i kraj oraz ich dziedzictwo kulturowe
 • kształtowanie postawy szacunku dla przyrody
 • stosowanie wiedzy geograficznej w praktyce
 • rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów
 • rozwiązywanie testów przygotowujących do konkursów i egzaminów
 • analiza map geograficznych
 • wykonywanie obliczeń geograficznych
 • wykonywanie wykresów, diagramów, schematów systemów rzecznych.

 Opiekun koła: Joanna Cymerman